Undergraduate Student

นายชูศักดิ์ แข็งแรง

รหัสนิสิต 6110100111

นางสาวณัฐวรรณ โหมดเทศ

รหัสนิสิต 6110100137

นางสาวทิพย์วรรณ วรรณวงษ์

รหัสนิสิต 6110100161

นางสาวรัฐนันท์ สุวรรณมณี

รหัสนิสิต 6110100277

นางสาวอังคณา อาจหาญ

รหัสนิสิต 6110100749

นางสาวกัณธิมา มณีสาย

รหัสนิสิต 6110100749

นายพชกร ลิ้มไพบูรณ์

รหัสนิสิต 6110100854

นางสาวพรนภัส กำเนิดรักษา

รหัสนิสิต 6110100862

นางสาวสุวรรณา สุนันท์

รหัสนิสิต 6110100901

นายก้องภพ ชัยเนตร

รหัสนิสิต 6110101656

นางสาวสมฤทัย รุจิโฉม

รหัสนิสิต 6110102164

นางสาวโสภิดา เรืองศรี

รหัสนิสิต 6110102253

นายไตรรงค์ ยศแก้ว

รหัสนิสิต 611012491

นางสาววิชุดา รัตรองใต้

รหัสนิสิต 6110102971

นางสาวฐานิดา ตรีพันธุ์

รหัสนิสิต 6110103152

นางสาวนุชจรินทร์ แฮวอู

รหัสนิสิต 6110103178

นางสาวภัทรนันท์ กู้นาม

รหัสนิสิต 6110103233