Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช

ภาควิชาโรคพืช จัดอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ […]

กองทุน ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุดฤด […]

หนังสือบทปฏิบัติการวิชา 01008211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิช […]

นิสิตระดับปริญญาโทภาควิชาโรคพืช เข้าร่วมการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

นิสิตระดับโทภาควิชาโรคพืช เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุ […]

ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เลขา มาโนช ศ […]

ภาควิชาโรคพืช ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตภาควิชาโรคพืช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565