โครงสร้างบริหารภาควิชา

โครงสร้างบริหารภาควิชา

คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ

(A3036)

หัวหน้าภาควิชาโรคพืช

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrnpk@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ กาเซ็ม

(A3041)

รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrsupot@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย

(A3038)

รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agromj@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร

(A3127)

รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrpps@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link