เป็นหน่วยงานการให้บริการวิชาการและให้ความรู้ด้านโรคพืชกับภาคการเกษตร
โดยนำเทคโนโลยีการจัดการโรคแบบผสมผสานมาปรับใช้ในระบบปลูกพืช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชและลดการสูญเสียที่เกิดจากโรคพืช

ปรึกษาปัญหาโรคพืช ง่ายเพียงคลิกเดียว!!
บริการตรวจวินิจฉัยโรคพืชพร้อมคำเเนะนำ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช
บริการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช
ผลิตพืชปลอดโรคด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
บริการฝึกอบรม
บริการตรวจเมล็ดพันธุ์

เทคนิคน่ารู้ด้านการป้องกันกำจัดโรคพืช

ชีวภัณฑ์เพื่อการจัดการโรคพืช