อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช

ภาควิชาโรคพืช จัดอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชเพื่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการบริการคลินิกโรคพืช (Plant Disease Clinic) แก่เจ้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนกลาง (กรุงเทพ) และส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ภาควิชาโรคพืช อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์