หนังสือบทปฏิบัติการวิชา 01008211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01008211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทปฏิบัติการ ได้ที่ link ด้านล่างนี้

หนังสือบทปฏิบัติการ 01008211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560)