หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)

ชื่อย่อ:  วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)

ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Agricultural Science)

ชื่อย่อ:  B.S. (Agricultural Science)

วิชาเอก

  1. แขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่
  3. แขนงวิชากีฏวิทยา
  4. แขนงวิชาพืชสวน
  5. แขนงวิชาโรคพืช
  6. แขนงวิชาปฐพีวิทยา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอนในแขนงวิชาโรคพืช

01008211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

01008371 หลักการควบคุมโรคพืช

01008399 การฝึกงานเฉพาะด้าน

01008411 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

01008424 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

01008431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช

01008441 ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช

01008481 การวินิจฉัยโรคพืช

01008497 สัมมนา

01008498 ปัญหาพิเศษ

01008421 ราวิทยาเบื้องต้น

01008422 ราในน้ำและดิน

01008451 โรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล

01008461 โรคของพืชไร่ 1

01008462 โรคของพืชไร่ 2

01008463 โรคของไม้ผล

01008464 โรคของไม้ดอกไม้ประดับ

01008465 โรคของพืชผัก

01008466 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

01008468 เชื้อสาเหตุโรคพืช

01008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ

01008472 สารเคมีในกระบวนการควบคุมโรคพืช

01008474 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช

01008482 โรคของเมล็ดพันธ์ุ

01008483 โรคของผลผลิตพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว

01008484 เซรุ่มวิทยาทางด้านโรคพืช

01008491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช

01008496 เรื่องเฉพาะทางโรคพืช

01008499 การฝึกงานพิเศษ (เฉพาะด้าน)

01015490 สหกิจศึกษา