รู้จักภาควิชา

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาโรคพืช จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 เดิมเปิดสอนรวมอยู่ในแผนกกีฏวิทยาและโรคพืช โดยเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกสิกรรมที่เปิดสอนในคณะเกษตร หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะเริ่มแรกเป็นหลักสูตร 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และหลักสูตร 3 ปี สำหรับอนุปริญญา

ปี พ.ศ. 2509  ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในคณะเกษตร แผนกกีฏวิทยาและโรคพืชเปลี่ยนเป็นแผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ปี พ.ศ. 2511  ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี เป็น 4 ปี

ปี พ.ศ. 2510  ได้มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ปี พ.ศ. 2512  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา

ปี พ.ศ. 2518  มีการเพิ่มภาควิชาใหม่ จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชที่มีอยู่เดิมตั้งใหม่เป็นภาควิชากีฏวิทยา และภาควิชาโรคพืช

ปี พ.ศ. 2522  ได้เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยให้นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไปศึกษาเป็นรุ่นแรกในภาคปลายปีการศึกษา 2521

ปี พ.ศ.2546  คณะเกษตรได้แยกออกเป็น 2  คณะคือ คณะเกษตร บางเขน และคณะเกษตร กำแพงแสน และมีภาควิชาโรคพืชอยู่ทั้ง 2 คณะคือภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร และภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

ปัจจุบันภาควิชาโรคพืชของคณะเกษตร บางเขน ได้เปิดในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (แขนงวิชาโรคพืช) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาโรคพืช และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาโรคพืช นอกจากนี้ภาควิชาของเรายังเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตร เช่น หลักสูตรเคมีเกษตร และหลักสูตรเกษตรเขตร้อน เป็นต้น