ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ 🎉💐
ศาสตราจารย์เลขา มาโนช
ศาสตราจารย์สุดฤดี ประเทืองวงศ์
ศาสตราจารย์นิพนธ์ ทวีชัย และ
ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์
ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” ในสาขาวิชาโรคพืช