พันธกิจ

พันธกิจ

ภาควิชาโรคพืชมุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และชี้นำสังคม ภาคเกษตรและชนบทได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ