ปัจฉิมนิเทศโรคพืช 2566 (KU79)

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2566 ภาควิชาโรคพืช ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 ณ อำเภอบ้านสวน และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนจบการศึกษา “เรียนรู้การปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ และโรคพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์” ณ บ้านสวนผัก  Hydroponics Vegetable อำเภอบ้านสวน จังหวัดชลบุรี พิธีปัจฉิมนิเทศ “จากใจครู สู่ใจศิษย์” ณ ร้านอาหารนภานาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเรียนรู้พืชพรรรณธรรมชาติบนเกาะขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี