หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช

ชื่อย่อ: ปร.ด. (โรคพืช)

ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Plant Pathology)

ชื่อย่อ:  Ph.D. (Plant Pathology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน

01008591 ระเบียบวิธีวิจัยทางโรคพืช

01008691   เทคนิคการวิจัยทางโรคพืชขั้นสูง 

01008611 แบคทีเรียก่อโรคพืชระดับโมเลกุล  

01008641 วิทยาไวรัสพืชระดับโมเลกุล

01008651 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรียโรคพืช

01008661 โรคพืชขั้นสูง II

01008674 วิทยาเซรุ่มขั้นสูงในการวินิจฉัยเชื้อโรคพืช

01008675 ระบาดวิทยาทางโรคพืชขั้นสูง  

01008696 เรื่องเฉพาะทางโรคพืช

01008698  ปัญหาพิเศษ        

01008511 โรคแบคทีเรียของพืชขั้นสูง

01008512 การวิเคราะห์งานวิจัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

01008513 อนุกรมวิธาน จีโนมิกส์ และการใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียร่วมอาศัยกับพืช 

01008521  ราวิทยาขั้นสูง  

01008522  อนุกรมวิธานของราจำพวกเห็ด 

01008523 สรีรวิทยาของรา              

01008524 พันธุศาสตร์ของรา 

01008525 เชื้อราในโรงเก็บและสารพิษ  

01008526 เชื้อจุลินทรีย์โรคพืชปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

01008531 ไส้เดือนฝอยวิทยาขั้นสูง  

01008541 ไวรัสวิทยาขั้นสูงของพืช 

01008551 สรีรวิทยาของพืชที่เป็นโรค  

01008552 อันตรกิริยาทางพันธุศาสตร์ระหว่างพืชและเชื้อโรค

01008553 ข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อโรคพืชและชีวสารสนเทศศาสตร์

01008561 โรคพืชขั้นสูง  I      

01008562 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช 

01008571 การควบคุมโรคพืชขั้นสูง 

01008572 สารธรรมชาติและสารสังเคราะห์ในการควบคุมโรคพืช

01008573 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี 

01008574 ระบาดวิทยาทางโรคพืช

01008575 การควบคุมโรคพืชแบบยั่งยืน   

01008576 ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านโรคพืช

01008581 โรคเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง 

01008582 โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผลที่เน่าเสียง่าย

01008583  สุขภาพพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการกักกันพืช

01008584 การวินิจฉัยโรคพืชด้วยเทคนิคทางเซรุ่มวิทยา 

01008586 พันธุวิศวกรรมด้านพืชเพื่อความต้านทานโรค