ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ภาควิชาโรคพืช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ เวลา 13.00 น.