บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาโรคพืช

คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง
นักวิชาการเกษตร

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrsnu@ku.ac.th

นางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ
นักวิทยาศาสตร์

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrphp@ku.ac.th

นางสาวพิมพ์ชนก มากแสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: pimchanock.m@ku.th

นางเยาวลักษณ์ นาทองหล่อ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagryln@ku.ac.th

นางกันยา แซ่ซิ้ม
ผู้ปฏิบัติงานห้องทดลอง

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrknsa@ku.ac.th