นิสิตระดับปริญญาโทภาควิชาโรคพืช เข้าร่วมการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

นิสิตระดับโทภาควิชาโรคพืช เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

(The 15th National Plant Protection Conference)

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดย นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก นิสิตภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสา ศิริวรรณ์

นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง Study the Severity of Cassava Mosaic Disease and Cassava Yield Production with Infected, Non-Infected and Latent Infected Stem

และ นายชูศักดิ์ แข็งแรง นิสิตภาตใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

เรื่อง Evaluation of the efficacy of plant-associated bacteria in controlling bacterial fruit blotch and promoting growth of melon