นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ

ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาโรคพืช ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร ภาคโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารวิชานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตชั้นปี 4 ของภาควิชาฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้
1. นางสาวจุฑามาศ ตั้งคำ เรื่อง หม่อน (Morus alba L.) พืชอาศัยชนิดใหม่ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne enterolobii ในประเทศไทย

2. นายธนพล อันยงค์ เรื่อง การควบคุมโดยชีววิธีของ Phytophthora sp. V19 สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้สกุล Vanda โดยใช้ Bacillus sp. และ Streptomyces sp.

3. นางสาวจิราภัทร ธรรมวัฒน์ เรื่อง โปรตีนและสารเมแทบอไลต์ทั้งหมดของ Amycolatopsis สายพันธุ์ MEP2-6 ที่คัดแยกจากหัวมันฝรั่งที่เป็นโรคสแคป

4. นางสาววิภาวี หอมสิริ เรื่อง ประสิทธิภาพสารสกัดกานพลูในการยับยั้งเชื้อ Phytophthora palmivora บนใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

5. นางสาวอติพร นิยมธรรม เรื่อง ผลของสาร Purine nucleoside ต่อการควบคุมโรคใบด่างในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

โดยมีนิสิตภาควิชาฯ ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่

นายธนพล ยันยงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางสาวจุฑามาศ ตั้งคำ ได้รับรางวัล The best poster