ตำรา/หนังสือ

หนังสือหลักการควบคุมโรคพืช (Principles of Plant Disease Control)

คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 226 หน้า

ราคา -. บาท

ดาวน์โหลด

การควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทวีชัย

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคาเล่มละ -. บาท

ดาวน์โหลด

สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช (Chemicals Used in Plant Disease Control)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ

จำนวนหน้า 195 หน้า

ราคาเล่มละ 200 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ โทรศัพท์ 02-5791026

ราในน้ำและดิน Aquatic and Soil Fungi

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย พิมพ์สีทั้งเล่ม กระดาษมันสวยงามน่าอ่าน เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านอนุกรมวิธานรา..

จำนวน 251 หน้า

ราคาเล่มละ 350 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ โทรศัพท์ 02-5791026

ไส้เดือนฝอย : ศัตรูพืชที่มีความสำคัญทางการเกษตร (Nematodes : insidious pests and menaces to plants and agriculture)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี

จำนวนหน้า 210 หน้า

ราคา 250 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ โทรศัพท์ 02-5791026

รู้ทันโรคพืช

โดย ผศ. ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช

จำนวนหน้า 210 หน้า

ราคา 250 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เช่น SE-ED book center ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย