ตำรา/หนังสือ

หนังสือหลักการควบคุมโรคพืช (Principles of Plant Disease Control)

คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 226 หน้า

ราคา -. บาท

ดาวน์โหลด

การควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทวีชัย

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคาเล่มละ -. บาท

ดาวน์โหลด

สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช (Chemicals Used in Plant Disease Control)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ

จำนวนหน้า 195 หน้า

ราคาเล่มละ 200 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ โทรศัพท์ 02-5791026

ราในน้ำและดิน Aquatic and Soil Fungi

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย พิมพ์สีทั้งเล่ม กระดาษมันสวยงามน่าอ่าน เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านอนุกรมวิธานรา..

จำนวน 251 หน้า

ราคาเล่มละ 350 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ โทรศัพท์ 02-5791026

ไส้เดือนฝอย : ศัตรูพืชที่มีความสำคัญทางการเกษตร (Nematodes : insidious pests and menaces to plants and agriculture)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี

จำนวนหน้า 210 หน้า

ราคา 250 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ โทรศัพท์ 02-5791026

บทปฏิบัติการวิชา 01008211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

โดย คณาจารย์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนหน้า 127 หน้า

ดาวน์โหลด

รู้ทันโรคพืช

โดย ผศ. ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช

จำนวนหน้า 210 หน้า

ราคา 250 บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เช่น SE-ED book center ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย