งาน Durian Crop Training

คลินิกโรคพืชร่วมกับบริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “โรคทุเรียนและการป้องกันกำจัด”
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ หัวหน้าภาควิชาโรคพืช และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

เป้าหมายของการจัดอบรม เพื่อแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกรสวนทุเรียน
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ และพนักงานส่วนอื่นของบริษัท จำนวน 35 คน

ณ สวนทุเรียนปลายฟ้า (เกษตรกรเจ้าของสวน : นายชินวัฒน์ พิทยารัฐ) อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี