งานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร 2/2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาโรคพืช เข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ครั้งที่ 2/2567
     “มองโลกกว้าง…สร้างสุขในใจ”    ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 🌾
ซึ่งในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รวงทองเกียรติคุณ” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรคณะเกษตรที่ปฎิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทำคุณประโยชน์ด้วยความเสียสละ สร้างผลงานและชื่อเสียงมาสู่คณะเกษตร โดยภาควิชาโรคพืชได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลหน่วยงานที่มีการตีพิมพ์สูงสุด ระดับดี
2. รางวัลสัดส่วนของผลงานต่อบุคลากรวิจัยสูงสุด ระดับดี
3. รางวัลบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. ดร.สวิตา สุวรรณรัตน์ และ ผศ. ดร.ณัฐกร คุณเจริญ)
4. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง ประเภท รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 (รศ. ดร.เนตรนภิส เขียวขำ รศ. ดร.บัญชา ชิณศรี รศ. ดร.อรอุมา เพียซ้าย รศ. ดร.ธิดา เดชฮวบ ผศ. ดร.วีระณีย์ ทองศรี และ ผศ. ดร.วันวิสา ศิริวรรณ)