คณาจารย์อาวุโส

คณาจารย์อาวุโส ภาควิชาโรคพืช

คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เลขา มาโนช

รองศาสตราจารย์ นิพนธ์ วิสารทานนท์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ทวีชัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ แสงโชติ

รองศาสตราจารย์ ณรงค์ สิงห์บุระอุดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง