ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอธิฏฐาน เพไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอธิฏฐาน เพไทย มหาบัณฑิตจากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม ผศ.ดร. ติยากร ฉัตรนภารัตน์ และ ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ “ระดับดี” สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่างสายพันธุ์ในการควบคุมโรคสำคัญและส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17
ซึ่งได้เข้ารับรางวัล (รูปแบบออนไลน์) ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ วันที่ 8 ธันวาคม 2564