กองทุน ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ อาจารย์อาวุโส ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุน “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์”

ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการดำเนินการกิจการงานต่าง ๆ ของภาควิชาโรคพืช โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ หัวหน้าภาควิชาโรคพืช

ผศ. ดร.สุพจน์ กาเซ็ม รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช และคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ