กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มวิจัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ

(A3036)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrnpk@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย

(A3038)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agromj@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระณีย์ ทองศรี

(A3045)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrvnt@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ

(A3039)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrtdd@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร

(A3127)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrpps@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ

(A3044)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrpvp@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


อาจารย์ ดร.สวิตา สุวรรณรัตน์

(A3048)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrsisu@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


อาจารย์ ดร.วิภาวี ลี้สุทธิพรชัย

(A3049)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrwpw@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link

กลุ่มวิจัยโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและไฟโตพลาสมา

คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ กาเซ็ม

(A3041)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrsupot@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช

(A3042)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrusl@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์

(A3046)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrtkc@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


อาจารย์ ดร.ณัฐกร คุณเจริญ

(A3051)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrnoku@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link

กลุ่มวิจัยโรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์

คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร.วันวิสา ศิริวรรณ์

(A3047)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrtkc@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


อาจารย์ ดร.ศรีหรรษา มลิจารย์

(A3050)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: fagrssm@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link

กลุ่มวิจัยโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย

คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี

(A3040)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agrbcc@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ

(A3043)

Tel. 02 5791026
Fax 02 5799550
E-mail: agransk@ku.ac.th
KUforest : Link
Curriculum vitae : Link